හීලියම් කාන්දු අනාවරකය

  • Helium Leak Detector ZQJ-2000 Max inlet pressure 1000Pa Detectabel leak rate2*E-11 Pa*m3/s

    හීලියම් කාන්දු අනාවරකය ZQJ-2000 මැක්ස් ඇතුළු වීමේ පීඩනය 1000Pa අනාවරක කාන්දු අනුපාතය 2*ඊ -11 Pa*m3/s

    වසර 50 කට ආසන්න රික්ත කාන්දුවීම් හඳුනා ගැනීමේ තාක්‍ෂණ පළපුරුද්ද ඇති KYKY යනු එච්එල්ඩී හි විශාලතම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පදනම වන අතර රික්ත කාන්දුවීම් හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතිය සඳහා ස්වාධීන බුද්ධිමය දේපල අයිතිය ඇත. KYKY විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද කාන්දුවීම් අනාවරක සහ කාන්දුවීම් හඳුනා ගැනීමේ පද්ධති මඟින් අභ්‍යවකාශ, බල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, වායුසමීකරණ ශීතකරණ, රසායනික ලෝහ විද්‍යාව, වෛද්‍ය උපකරණ, අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදනය සහ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා උසස් හා ඵලදායී කාන්දුවීම් හඳුනා ගැනීමේ විසඳුම් ලබා දේ.

  • Helium Leak Detector, ZQJ-3200, Min rate 5*1E-13, Display 5E-13 to 1E-1

    හීලියම් කාන්දු අනාවරකය, ZQJ-3200, අවම අනුපාතය 5*1E-13, 5E-13 සිට 1E-1 දක්වා පෙන්වන්න

    රික්ත ක්‍රමය තුළ වායුගෝලය පැත්තෙන් ඉවත් කරන ලද නියැදියේ බිත්තියට පරීක්ෂණ වායුව පිඹිනු ලැබේ. එය කාන්දු වන විට නියැදියට ඇතුළු වන අතර කාන්දු වන අනාවරකයට පෝෂණය වේ. නියැදිය රික්ත පීඩනයට ඔරොත්තු දිය යුතුය. GROSS - FINE - ULTRA යන සංවේදීතා අවධීන් හරහා ගමන් කරයි. හඳුනා ගැනීමේ සීමාව සුවඳ විලවුන් ක්‍රමයට වඩා අඩු ය. කාන්දු වීම ප්‍රමාණ කිරීම සඳහා කාන්දුවේ හීලියම් සාන්ද්‍රණය දැන සිටිය යුතුය. සමතුලිතතාවයේ තත්වය බලා සිටිය යුතුය.